שפה מיוחדת במינה: שפת הלקויות – The language of disabilities

שפה מיוחדת במינה: שפת הלקויות - Noga Porath (נגה פורת) / /

ההרצאה מבוססת על מחקר שבדק את יחסי הגומלין בין היחס כלפי אנשים עם לקויות (נכויות פיזיות, הפרעות נפשיות, פיגור שכלי וכו') לבין השפה המתארת לקויות. אראה את השינויים שחלו בשפת הלקויות במסמכים רשמיים מאז קום המדינה, ממונחים כמו: "ילדים פרובלמטיים" ו'מפגרים' למונחים כמו: "תלמידים עם צרכים מיוחדים" ו"תלמידים עם מוגבלות שכלית". אציג את הסיבות לשינויים אלה וארחיב את הדיון לסוגיה האם השפה רק משקפת את עמדותיה של החברה או שמא היא שותפה בעיצובן של עמדות ובשינוין.

This lecture is based on a reaseach that examined the interactions of the attitude towards people with disabilities (such as: physical handicaps, mental disorders, mental retardation, etc.) and the language which describe disabilities. I show the recent trends to change this language in order to reflect a more positive approach: e.g., not saying "problematic students" or "mentally retarded" but rather "students with special needs" or "with Intellectual Developmental Disability" ".