סיפורו של זובור חז"לי – A Tale of Rabbinic Hazing

סיפורו של זובור חז"לי - Gila Fine (גילה פיין) / /

מה עמד בלב המאבק הפוליטי בין חכמי א"י ובבל?
כיצד, עפ"י התלמוד, חוטפים מחלות מעיים?
ומדוע ערך שמואל טקס חניכה משפיל למי שעתיד להיות החברותא שלו, האמורא הדגול רב?
עיון בסיפור הגרוטסקי על הגירתו של רב לבבל, דרך המשנה והתלמוד, הגאונים והראשונים, מיכאל בחטין ודניאל ביוארין, הרב סולובייציק ואברהם שטיינברג.

What caused the political feud between the rabbis of Israel and Babylon? How, according to the Talmud, does one contract bowel disease? And why does Shmuel cruelly humiliate the man who would become his lifelong hevruta, the great Amora, Rav?
Exploring the grotesque tale of Rav's immigration to Babylon, through the Talmud and Midrash, the Geonim and Rishonim, Mikhail Bakhtin and Daniel Boyarin, Joseph B. Soloveitchik and Avraham Steinberg.