תפילה יהודית-ישראלית לחילוניים –

תפילה יהודית-ישראלית לחילוניים - Rina Neeman (רינה נאמן) / /

בהרצאה אציג גוף מרכזי בתנועה להתחדשות יהודית בישראל, והוא - בית תפילה ישראלי בתל-אביב. עשיתי בו עבודת שדה אנתרופולוגית במהלך שלוש שנים. ביחס לבית התפילה אדון בשתי שאלות:
כיצד מבנים יהדות ישראלית עבור חילוניים?
ו-כיצד מנסים לשנות את הדימוי הרווח ביחס לתל-אביב מ"מדינת תל-אביב" החילונית והמנותקת מן האוכלוסייה הישראלית בכללותה, לעיר בעלת גוון יהודי שמעורבת בציבוריות הישראלית מבחינה חברתית ואזרחית?