Yael Hashiloni-Dolev (יעל השילוני דולב)

Picture of yourself

Yael Hashiloni-Dolev (יעל השילוני דולב)
The Academic College of Tel Aviv Yaffo

פרופ יעל השילוני-דולב, סוציולוגית של בריאות וטכנולוגיות של ראשית וסוף החיים, חברת המועצה הלאומית לביו-אתיקה, מחברת הספר "מהפכת הפריון", האוניברסיטה המשודרת 2013.