Michal Huller (מיכל הולר)

Picture of yourself

Michal Huller (מיכל הולר)

עוסקת בפיתוח תוכנה ליישומים פיננסיים - לפרנסתי.
לומדת ייעוץ ביוגרפי, כיום בשנת הסטאז', בבי"ס "כחותם" ליועצים ביוגרפיים.
שיטת הייעוץ הביוגרפי באה לתת מענה רוחני לבעיות יומיומיות שהאדם מתמודד אתן.
השיטה התפתחה מהאנתרופוסופיה שהביא רודולף שטיינר.