Rina Neeman (רינה נאמן)

Picture of yourself

Rina Neeman (רינה נאמן)
המיכללה האקדמית של תל-אביב-יפו

נשואה +2. גרה בתל-אביב. אנתרופולוגית ועובדת במיכללה האקדמית של תל-אביב-יפו . תחומי התמחות: הגירה, עדתיות, תרבות, טקסים, שפה, טריטוריאליות, אופנה.