Lesley Sachs (לזלי זקס)

Picture of yourself

Lesley Sachs (לזלי זקס)
נשות הכותל

מנכ"לית נשות הכותל, פעילה כבר שלושה עשורים בתחום של מעמד האישה ופלורליזם דתי, ממייסדות המרכז הפמניסטי בחיפה. בעבר ניהלה עמותות אחרות לשינוי חברתי כמו שדולת הנשים בישראל, המרכז לפלורליזם יהודי, פרויקט קשר סגנית נשיא האיגוד העולמי ליהדות מתקדמת ועוד.